Daghemsföreningen Fröet

Arbetssätt

På Fröet är barn och pedagoger indelade i tre grupper; Klöver, Blåklocka och Maskros. Det är en ansvarig pedagog för varje grupp och den pedagogen ansvarar för inskolning samt utvecklingssamtal. Barnet tilldelas en grupp i samma stund som inskolning sker och tillhör den under hela sin vistelse hos Fröet. Klöver, Blåklocka och Maskros heter även lunchborden vilket innebär att man alltid sitter tillsammans med ”sin” pedagog samt med en och samma grupp barn.

Eftersom att barnen på Fröet är en åldersblandad grupp har vi valt att gruppera barnen efter ålder när vi utför vårt skapande och bakande samt en timmes fri lek i lekrummet. Detta är våra styrda planerade aktiviteter vi gör tis-tors. Vi har tre grupper; Stjärnor (3 år), månar (4 år) och solar (5 år), dessa åldershomogena grupper skapades för att vi som pedagoger ska kunna utmana barnen i sin utvecklingszon gällande deras skapade och deras bakande samt den fria leken. Pedagogerna har rullande schema på dessa grupper vilket gör att alla barn får träffa alla pedagoger.

Fröskola har de äldsta barnen på förskolan. Varje onsdag förmiddag mellan 10:00-11:00 arbetar barnen med åldersanpassade aktiviteter.

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Lpfö98, 2010 s. 5)”

Länk till Läroplanen för förskolan .

Skoldis.png