Daghemsföreningen Fröet

Vår pedagogik

Arbeta- lära- leka är begrepp valda för att beskriva inriktningen på vårt arbetssätt. Vi arbetar med ansvarspedagogik, vilket innebär att vi tillsammans med barnen utför praktiskt arbete som exempelvis matlagning, bakning och städning. Barnen lär sig ansvarstagande gentemot sig själva, sina kamrater och förskolan. Barnen skaffar sig kunskap och erfarenhet ur det verkliga livet och stärker självförtroendet och tilliten till sin egen förmåga samt stimuleras till lek och utveckling.

”Lärandet ska baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barn stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs, bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuellt, språkligt, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (Lpfö98, 2010 s. 7)”.

Giraffenochbjornen.png